1 Księga Mojżeszowa
2 Księga Mojżeszowa
3 Księga Mojżeszowa
4 Księga Mojżeszowa
5 Księga Mojżeszowa
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
1 Księga Samuela
2 Księga Samuela
1 Księga Królewska
2 Księga Królewska
1 Księga Kronik
2 Księga Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Estery
Księga Joba
Księga Psalmów
Przypowieści Salomona
This text will be replaced
Kaznodziei Salomona
Pieśni nad pieśniami
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Treny
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza

>>> zmień na Nowy Testament <<<

Źródło prezentowanego tekstu Pisma Świętego:
NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne [obecnie: Towarzystwo Biblijne w Polsce] Warszawa 1990, Wydanie VIII

Nagranie w całości zrealizowane w Centrum Chrześcijańskim NOWE ŻYCIE.
Czyta pastor Marian Biernacki