Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Jana
Dzieje Apostolskie
List do Rzymian
1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galacjan
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków
List Jakuba
This text will be replaced
1 List Piotra
2 List Piotra
1 List Jana
2 List Jana
3 List Jana
List Judy
Objawienie Jana

>>> zmień na Stary Testament <<<

Źródło prezentowanego tekstu Pisma Świętego:
NOWY PRZEKŁAD z języków hebrajskiego i greckiego, opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne [obecnie: Towarzystwo Biblijne w Polsce] Warszawa 1990, Wydanie VIII

Nagranie w całości zrealizowane w Centrum Chrześcijańskim NOWE ŻYCIE.
Czyta pastor Marian Biernacki