Klejnoty obietnic Bożych - 19 grudnia Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
poniedziałek, 19 grudnia 2016 00:00

On strzeże wszystkich kości jego, tak, iż i jedna z nich nie skruszy się. Psalm 34,21

Ta obietnica łącznie z treścią poprzedniego wersetu odnosi się do wielu cierpiących sprawiedliwych: „wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan”. Mogą udręczyć go wrzody i rany, nie wyrządzą mu jednak wielkiej krzywdy: „żadna z kości jego nie skruszy się”.

Jest to wielka pociecha dla cierpiącego dziecka Bożego - pociecha, którą ośmielam się przyjąć dla siebie; albowiem do chwili obecnej nie odniosłem nigdy istotnej szkody z wielu moich cierpień i zmartwień. Nie utraciłem ani wiary, ani nadziei, ani miłości. Nie! zamiast załamać się, raczej zyskałem na sile. Mam więcej poznania, doświadczenia, cierpliwości, wierności, niż miałem, zanim cierpienia przyszły. Nawet radości mojej nigdy nie utraciłem. Nie jedną pręgę położyły na mnie choroby, śmierć bliskich; niejeden siniec nałożyło przygnębienie i potwarz, wszelako pręgi i sińce ustąpiły wyleczone, a nie zdarzyło mi się nigdy skomplikowane złamanie kości, nigdy nie doznałem nawet zwichnięcia. Przyczynę łatwo ustalić. Gdy pokładamy ufność w Panu, strzeże On wszystkich naszych kości; a skoro On strzeże, bądźmy pewni, że nie skruszy się żadna.

Więc nie żal się, serce moje. Wprawdzie odczuwasz ból, lecz żadna kość nie jest złamana. Znieś twardy swój los, a strachowi postaw czoło.

 
Znowu zaświecisz! Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 18 grudnia 2016 20:00

 
Pismo Święte Drukuj Email
Autor: Edward Czajko   
sobota, 17 grudnia 2016 02:00

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

Pismo Święte składa świadectwo o Chrystusie, który jest najdoskonalszym – ponad objawienie w przyrodzie oraz w dziejach – najwyższym i ostatecznym objawieniem Boga i Jego woli: „Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie” (J 5, 39); „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go” .(J 1, 18); Czytaj całość

 
Sola Scriptura Drukuj Email
Autor: Bassara Czesław   
sobota, 17 grudnia 2016 01:00

Chrześcijanie kierują się autorytetem Pisma Świętego. W pełni nieomylne i stąd wiarygodne jest tylko Pismo Święte. Ono nigdy się nie myli, aczkolwiek może się zdarzyć, że jego interpretacja zostanie ograniczona lub przesadzona. Pismo Święte jako Słowo Boże jest objawieniem Boga. Nie wymaga uzupełnień ludzkich, nie należy też niczego z niego ujmować. Zasadę wyłącznego autorytetu i wyjątkowego znaczenia Pisma Świętego nazywamy SOLA SCRIPTURA, (Tylko Pismo Święte). Oznacza to, że Pismo Święte jest całkowicie wystarczające we wszystkich sprawach wiary i moralności, czyli w kwestii życia z Bogiem, doktryny i etyki chrześcijańskiej. Systemy teologiczne przeciwne chrześcijaństwu występują ostro przeciwko zasadzie SOLA SCRIPTURA, bo z powodu niej tracą możliwość dodawania do Pisma Świętego lub nadawania mu swojej szczególnej, dowolnej interpretacji.

Więcej… [Sola Scriptura]
 
Zapominane prawdy Drukuj Email
sobota, 17 grudnia 2016 00:00

 "Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!" (Ga 1:8)


Sola scriptura (Tylko Pismo)

Sola scriptura oznacza, że Biblia jest jedynym źródłem doktryny chrześcijańskiej, dostępnym dla wszystkich. Biblia jest bezpośrednim i jedynym przesłaniem Boga dla ludzi i nie wymaga żadnych dodatkowych interpretacji i dodatków. Wyznania przyjmujące tę zasadę, odrzucają, co do zasady, pozabiblijną tradycję jako źródło wiary. Zasada sola scriptura jest jednym z instrumentów bezpośredniego kontaktu Boga z ludźmi. To stwierdzenie jest przeciwne naukom prawosławia, anglikanizmu i katolicyzmu, które głoszą, że Biblia może być autentycznie interpretowana tylko przez tradycję apostolską i sobory Kościoła.

Sola fide (Tylko wiarą)

Sola fide jest podstawą teologii usprawiedliwienia przez wiarę i zasadą ustanowioną bezpośrednio przez Boga. Tylko wiara, a nie dobre uczynki, są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem (chociaż w tradycyjnym protestantyzmie wierze zawsze towarzyszą dobre uczynki jako jej skutek). Doktryna: "Wiara przynosi usprawiedliwienie i dobre uczynki" jest przeciwna katolickiej doktrynie: "Wiara i dobre uczynki przynoszą usprawiedliwienie". Usprawiedliwienie jest rozumiane jako przekazanie zasług Chrystusa grzesznikom. Zasada "Sola fide" neguje wrodzoną prawość człowieka, która bez wiary w Chrystusa i bez udziału jego prawości jest bezskuteczna. Marcin Luter uznał tę zasadę za "podstawę istnienia Kościoła" (articulus stantis et cadentis ecclesiae).

Sola gratia (Tylko łaska)

Sola gratia to zasada, że zbawienie przychodzi tylko z łaski Boga jako "niezasłużony dar", a nie jako nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika. Zbawienie jest więc niezasłużonym darem Boga danym człowiekowi poprzez Jezusa Chrystusa.

Solus Christus (Tylko Chrystus)

Solus Christus oznacza, że tylko Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Zbawienie jest niemożliwe za innym pośrednictwem.

Soli Deo gloria (Tylko Bogu chwała)

Soli Deo gloria to zasada, że wszelka chwała należna jest jedynie Bogu, ponieważ zbawienie dokonuje się tylko przez Boga, przez jego wolę i działanie.


Więcej zapomnianych prawd znajdziesz tutaj

Źródło :Wikipedia

 
Przerzedzanie szeregów Drukuj Email
Autor: G.H.   
piątek, 16 grudnia 2016 00:00

Bóg sprawdza swoich naśladowców. Mierzy silną wolę, bada motywacje i ukazuje ich prawdziwych bogów. Zmusza do podjęcia wyboru i oddziela.

W pewnym momencie służby Jezusa "...wielu uczniów zawróciło i już z nim nie chodziło". Dlaczego zawrócili? W Kafarnaum Jezusowi towarzyszyły dwie grupy ludzi. Duży tłum "uczniów", który szedł za Nim z miasta do miasta, słuchając Jego słów, oglądając Jego dzieła i szukając Jego królestwa. Było też "dwunastu"- mniejszy, wybrany przez Niego krąg stałych towarzyszy, którzy opuściwszy wszystko (Mk. 10,28), zagościli w obozie Jezusa na długo.

Więcej… [Przerzedzanie szeregów]
 
Obóz warowny Drukuj Email
wtorek, 13 grudnia 2016 20:00

"Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie." Psalm 34,8

 
Nieznane skutki Drukuj Email
wtorek, 13 grudnia 2016 00:00

George Smith chciał zostać misjonarzem. Przez kilka lat przygotowywał się do tego zadania. W końcu nadszedł jego wielki dzień - miał wyjechać do małej wioski, której mieszkańcy nigdy nie słyszeli Ewangelii.

George Smith dzielił się z ludźmi w odległym kraju swoją wiarą. Ciężko pracował, ale miał wrażenie, że nie czyni żadnych postępów. Po latach wytężonych wysiłków, które nie przynosiły żadnych rezultatów, poczuł się zniechęcony.

Więcej… [Nieznane skutki]
 
Przebudzenie w czasach ostatecznych Drukuj Email
Autor: Assemblies of God   
poniedziałek, 12 grudnia 2016 00:00

...jako suwerenne dzieło Ducha Świętego.

Jak czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona, nie ma nic nowego pod słońcem (1,9). Pokolenia przychodzą i odchodzą. Ruchy przebudzeniowe również. Głód poznania Boga pojawia się i – niestety – zanika. Niektórzy przedkładają rutynę ponad to, co niespodziewane. Inni przeciwnie, gorączkowo pragną przeżyć coś niezwykłego.

Podczas przebudzeń Bóg często przypomina Kościołowi o zaniedbywanych prawdach. W trakcie takich wydarzeń nietrudno popaść w skrajności. Jedni odrzucają możliwość przywrócenia zapomnianych nauk biblijnych, podczas gdy inni, powodowani gorliwością, wychodzą w swoim nauczaniu poza ramy wyznaczone przez Pismo. Obydwie skrajności są niebezpieczne i przynoszą hańbę sprawie Chrystusowej.

Tak rozpoczyna się interesujące opracowanie udostępnione dziewięć lat temu polskiemu czytelnikowi w Polsce przez naszych współbraci ze Zborów Bożych (Assemblies of God) w USA. Zapraszamy do dalszej lektury.

 
Potrzeba przebudzenia Drukuj Email
poniedziałek, 12 grudnia 2016 00:00

Z podziękowaniem dla Moniki M.

 
Pora iść w góry! Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 11 grudnia 2016 18:41

 
Jesteś pomocą czy przeszkodą? Drukuj Email
Autor: Charles Henry Mackintosh   
sobota, 10 grudnia 2016 00:00

Spośród wielu przywilejów nadanych nam przez zawsze łaskawego Pana, największym zapewne jest ten, że możemy być obecni w spotkaniach Jego umiłowanego ludu, podczas których obchodzona jest ustanowiona przez Niego Pamiątka Jego śmierci i zmartwychwstania. Każdy, kto rzeczywiście miłuje Chrystusa, znajdzie radość w przebywaniu tam, gdzie obiecał On być. Szczególny charakter temu spotkaniu nadaje zgromadzenie się na łamanie Chleba, by głosić Jego śmierć i zmartwychwstanie i rozważać Słowo Boże, by poznać Jego myśli, a w modlitwie przyjść przed Tron Łaski, by wspólnie wyjawić Mu nasze potrzeby i zaczerpnąć z Jego niewyczerpanego źródła. Każde wierne serce tęsknić będzie do tego, by być obecnym na zgromadzeniu, a możemy być pewni, że każdy, kto celowo lub dobrowolnie opuszcza zgromadzenie, znajduje się w zimnym, obojętnym i niezdrowym stanie ducha. Opuszczanie naszych zgromadzeń jest pierwszym krokiem na pochyłej drodze, która doprowadzić może do całkowitego odrzucenia Jezusa i wszystkiego tego, co jest Mu drogie (zobacz List do Hebr. 10,25-27).

Więcej… [Jesteś pomocą czy przeszkodą?]
 
Dostawcy drewna potrzebni! Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 10 grudnia 2016 00:00
W dzisiejszym czytaniu Biblii naszły mnie myśli o potrzebie podtrzymywania w środowisku zborowym atmosfery żarliwej służby Bogu.

Po odbudowaniu murów Jerozolimy pod przywództwem Nehemiasza, przystąpiono do odnowienia Przymierza z Bogiem. Wraz z rozpoczęciem na nowo służby Bożej zachodziła potrzeba takiego jej zorganizowania, aby z upływem czasu nie zaczęła znowu zamierać. Po niewoli babilońskiej szereg zaniedbań i wypaczeń wołało o korektę. Faktycznie wszystko wymagało uporządkowania. W świetle Tory kolejno więc uzgadniano rozmaite sprawy i tak rodziło się odnowione Przymierze.

Następnie my, kapłani, Lewici i lud, rzucaliśmy losy w sprawie dostaw drewna do świątyni naszego Boga, tak by w kolejności mogły je dostarczać rody naszych ojców, w oznaczonych porach, rokrocznie, na podtrzymanie ognia na ołtarzu PANA, naszego Boga, zgodnie z tym, co napisano w Prawie [Neh 10,35].

Prawidłowość całej służby i jej upodobanie w oczach Bożych, zależały od czynnego non stop ołtarza. Napływ nowych darów do domu Bożego, harmonogram codziennych ofiar w świątyni, przynoszone przez pobożnych Żydów zadośćuczynienia i wonności Panu - to wszystko wymagało stale płonącego ognia. Nie wolno było dopuścić do jego wygaszenia. Właśnie ta kwestia przykuła dziś moją uwagę.
Więcej… [Dostawcy drewna potrzebni!]
 
Chrzest (19) Drukuj Email
Autor: Manfred Roseler   
piątek, 09 grudnia 2016 00:00

Zanim Jezus opuścił ziemię, zlecił swym uczniom doniosłe zadanie. Mieli głosić Ewangelię na całym świecie i czynić ludzi Jego uczniami. Częścią tego zadania jest również udzielanie chrztu:

"Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mat. 28,19).

Studiuj dziewiętnastą lekcję kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem"  pt. "Chrzest"

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 82